kitesurf oktatás

SUP Balaton | SUP barangolások a Balaton körül > SUP túra leírások - kitesurf oktatás

SUP Balaton | SUP barangolások a Balaton körül > SUP túra leírások

SUPALigA
SUP túrák ismert helyszíne,sup bérlés 1500ft
Balatonaliga
HU

A Balatonon számtalan lehetőség van SUP túrára akár saját suppal akár sup bérlés keretében

SUP Balaton,SUP bérlés,SUP bérlés Balaton

SUP Balaton,SUP bérlés,SUP bérlés Balaton

Ezek a SUP programok nagyon jó kikapcsolódást jelentenek akár egy egész család számára,jó levegőn egészséges sporttevékenységet végzünk,különösebben anyagilag sem megterhelő ha jobb kínálatokat megtaláljuk.A Balaton északi oldalán a sup szempontjál a legismertebb helyszínek Balatonfüred és Tihany,de ezeken kívül még rengeteg lehetőség van más részeken is. A Balaton déli oldala pedig még több lehetőséget kínál és optimálisabb feltétetleket : itt sekély a víz és a szél is a part felé fúj ami a biztonságot jelentősen növeli az északi oldallal szemben.

SUP kölcsönzés – bérlés -túra az egész Balatonon

SUP kölcsönzés - bérlés -túra az egész Balatonon

SUP kölcsönzés – bérlés -túra az egész Balatonon

Egyre csak nő és nő a kínálatok száma a sup piacon,majd ezeket is csoportosítani fogjuk,addig is álljon itt egy leírás a tájról, a sup túráink helyszínéről :

A BALATON-FELVIDÉK
SUP túránkat Tihanyból kezdtük saját sup deszkáinkkal májusban.Tihanyból a Balaton északi oldalán vezet tovább utunk. Alacsony hegyek sora-koznak itt egymás mellett, a 300-400 m magas csúcsok között sok kis völgyszoros kanyarog. Ez a hegyes-völgyes táj, amely lépcsőzetesen emelkedik a tó tükre fölé, a Balaton-felvidék. A hegy-vonulat napsütötte déli lejtőin szőlők és gyümölcsösök virítanak. A csúcsokon várromok emelkednek, s a falvakban oszlopos tornácú, szalmatetős fehér há-zakkal és régi, sok száz éves templomok-kal találkozunk. Az országnak talán leg-kedvesebb vidéke ez. Tihanyból fél óra alatt áteveztünk a sup deszkáinkon Balatonfüredre. Ahogy mozgalmas, élénk kikötőjében partra lépünk, hatalmas park-ban találjuk magunkat. Öreg nyárfák helyébe ültetett fiatal platánok közt visz az út a Gyógytérre. Karcsú oszlopos csarnok alatt bugyog itt fel a híres gyógyforrás. A szívbetegek gyógyhe-lye ez a nagy múltú, szép fürdőhely. A füredi Szív kórházban a jótékony szén-savas fürdők, a tiszta levegő és a szelíd éghajlat együttes hatására súlyos bete-gek ezrei nyerték és nyerik vissza egész-ségüket. Hosszú évekig itt nyaralt Jókai Mór is.

SUP BAlaton

sup Balaton,stand up paddle Balaton

sup Balaton,stand up paddle Balaton

| II: Fejezet

BADACSONYI PRÉSHÁZ
A táj szinte egyetlen hatalmas szőlős-kert. A tőkék milliói között sok az őszi-barack- és a mandulafa, de még a füge is beérik ezeken a meleg hegyoldalakon. Füreden van a Balaton vidék legnagyobb borpincéje. Olyan tágas, hogy a vasúti kocsik a belsejébe futhatnak. A tölgyfá-ból és betonból készült hordóóriásokban a híres szőlővidék legnemesebb borai érnek. Füredről Badacsony felé robog evezünk a felfújható sup deszkáinkon, mindenütt a hegyek lábánál. Egyik oldalon a tó zöldeskék tükre csillog, a másikon erdős-szőlős hegyoldalak kísérnek. Aztán Révfülöp után egyszer csak elénk magaslik a tóvidék legszebb hegye, a Badacsony. Harang alakú teste félszi-
getként nyúlik bele a Balatonba,igazi sup túra helyszín. Mögötte nagy, lapos síkság terül szét, a Tapolcai-medence. Nagyon érdekes vidék ez. Lépcsőzete-sen ereszkedő hegyoldalak helyett külön-álló hegykúpok emelkednek szétszórtan a síkságban. Egy-egy kialudt tűzhányó valamennyi. Anyaguk, kőzetük azonos, de formájukban míndegyik különbözik a másiktól. A Badacsony és a Szent György-hegy két harang alakú óriás, a Gulács szabályos kúp, a Tóti-hegy éles cukor-süveg, a Hegyesd valóságos kis piramis, a Csobánc meg a Haláp pedig lapos tetejű csonka sup.

sup jóga balaton

sup jóga balaton

Körülöttük a kicsiny kúpocs-kák egész raja sorakozik, mint a kotlós körül a supok. Ezek az egykori vulkánok azonos anyagból épültek fel: kékesszürke színű bazaltból. Kitűnő építőanyag, ezért is bányásszák. Megfúrják a hegy oldalát, robbanóanyagot helyeznek el benne, és a levegőbe röpítik. A leomlott kőzetdara-bokat drótkötélpályákon sikló csillékkel a zúzóműbe szállítják. Összetörik, felap-rózzák, majd tehervagonokba rakják, és elszállítják utak, vasúti pályák építéséhez. A bazalt porhanyós málladékából kitűnő termőtalaj lesz. A hegyek Balaton felé né-ző oldalát szőlőtőkék milliói borítják. A sötét bazaltkőből rakott teraszok eme-letein kékesen csillog mindenfelé a fris-sen permetezett szőlővesszők erdeje. Nád-tetős, öreg pincék, oszlopos, tornácos présházak villannak ki itt is, ott is a tőkék rengetegéből. A Tapolcai-medence változatos alakú vulkánjai közül a széles testű, leszelt te-tejű Badacsony a legszebb. Lábán és der!cán szőlők húzódnak, a hegytető pere-mén pedig a 60–7o méter magas bazalt-tornyok mint roppant nagy sípok sora-koznak. A tapolcai síkság közepén a Szent György-hegy, a táj legnagyobb kihűlt tűzhányója emelkedik. Olyan az alakja, mintha hatalmas, fekvő állat volna. A monda szerint a Szent György-hegy egy óriási bika sírja. Néha még ma is meg-mozdul a hegy belseje, s ilyenkor a tető füves fennsíkján legelésző gulya ijedten szalad szét. Legalábbis így mesélik az öreg pásztorok.

Balatoni SUP túránk III. Fejezete
Balatoni SUp túra - bérlés Tihany,Balatonfüred stb.

Balatoni SUp túra – bérlés Tihany,Balatonfüred stb.

Folytatjuk a leírást, ne csak a sup bérlés legyen az oldal tartalma :A Szent György-hegy oldalában mere-deken és magasan világhíres szépségű bazalttornyok állnak, mint valami oszlop-erdő. Kőorgonának is nevezik, mert zengő hangot ad, ha megkongatják „síp-jait”. A tó partjától messzebb Csobánc cson-ka kúpja áll. Lapos tetején híres várának félig leomlott falai fogadnak. A török időkben messze földön nevezetes vár-kapitánya volt Csobáncnak, Gyulaffy László. Véres párviadalokban egymás után győzte le az ellenség vezéreit. Rá-kóczi Ferenc szabadságharcának idején tovább nőtt Csobánc hírneve. 1707 telén Kreuz tábornok nagy német sereggel kezdte ostromolni a várat, amelyet mind-össze hatvan magyar katona védett. De segítségükre siettek az asszonyok is, ki-álltak a bástyákra férjeik oldalán. Le-görgetett szikladarabokkal összetörték a falakhoz támasztott ostromlétrákat, és újra meg újra visszaverték a támadókat. Az egyik védő jól célzott lövéssel ha-lálra sebezte magát Kreuz tábornokot is.
A nagy veszteséget szenvedett labanc se-reg végül is kénytelen volt eltakarodni a vár alól. A Balaton távolabbi környéke is tele van híres várromokkal. Mindegyikhez a magyar történelem egy-egy dicsőséges fejezete fűződik. Kiemelkedik közülük Nagyvázsony, Kinizsi Pálnak, Mátyás király legendás hírű törökverő hadvezé-rének egykori lakóhelye. Kinizsit vitéz-sége és roppant ereje egyszerű sorból emelte magas katonai méltóságra. Élete olyan volt, mint egy népmesei hősé. A monda szerint a Bakonyban vadászgató Mátyás király az egyik vízimalom-nál inni kért, és a molnárlegény malomkő tálcán nyújtott át neki egy kupa vizet. Mátyásnak annyira megtetszett a rettentő erejű legény, hogy magával vitte, katoná-jává tette, majd vezéri tisztségre emelte. Kinizsi vitézségéért kapta a királytól az 145o táján épült nagyvázsonyi várat, melynek lakótornya ma is áll. Ha belé-pünk a • kapun, épen magasodnak előt-tünk a védóárok támpillérei, a főfalak jó része és a négyszögletes öregtorony, amelynek helyiségeit az eredeti állapot-hoz hűen állították helyre és rendezték be. A hófehérre meszelt boltíves torony-szobákban korhű bútorok között láthat-juk a török—magyar viaskodások idejé-nek fegyvereit, a páncélos vitézi szúró-vágó eszközeítől a szakállas puskáig. A torony előtti mezőn nyaranként történelmi lovasjátékok elevenítik meg a vég-vári vitézek életét.

Balatoni Sümegi vár – nem csak a sup a téma
sup Balaton,supBalaton

sup Balaton,supBalaton

A másik híres Balaton környéki vár Sümegen van. I z io-ben épült, s olyan erős volt, hogy a török sohasem tudta bevenni, pedig többször is ostromolta, ugyanúgy, mint Tihanyt. Legfőbb erős-sége a vastag falú Köves-bástya volt, amelynek hat ágyúállása rettentő tüzet szórt az ostromlókra. A magas sziklate-tőn álló sümegi várat tűzvész pusztította el 1713 nyarán, egy részét azonban az el-múlt években újjáépítették. Ismét áll a lakótorony, és tető alá került a híres Kö-ves-bástya is. A lőréseken át, hol hajdan a nehéz tűzfegyverek álltak, messzire el-látunk a Balaton felé s a Bakony erdeibe. A Tapolcai-medencének Bakonyba ékelődő végén emelkedik a sümegi vár, ahonnan ismét a Balaton partjára utazunk, Szigligetre. Várát hétszáz évvel ezelőtt építették a kis falu fölött maga-sodó vulkáni hegykúp tetejére. Sok vi-hart és ostromot látott ez a kis szikla-fészek, amelyet végül egy villámcsapás rombolt le. Éppen a puskaporos torony-ba vágott, s a robbanás ledöntötte a falak jó részét. A felsővár tornyából csak egy hegyes falcsonk maradt, az alsóvárból pedig a lőrésekkel csipkézett körbástya egy része. Az omladoz‘í romok között fehér kecskenyáj legelészik, lent a mély-ségben a Balaton ezüstfényű tükre csil-log. Szigligetnél a vasúti sínek már jó mesz-sze elkanyarodnak a parttól, még a Ba-dacsony lábánál északnyugatnak, Tapolca felé evezünk a red  stand up paddle tetején. Csendes, békés a táj, csak a partot övező széles náderdők lakóinak brekegése, csivitelése hangzik fel alkonyatonként. Ha a tó nagyon megáradna, vize elön-tené az egész Tapolcai-medencét, amely-ből csak a vulkáni hegyek teteje emelked-ne ki szigetként. Valamikor így is volt. Ez a lapos, nagy medence éppúgy öble volt egykor a Balatonnak, mint a Kis-Balaton. Réges-régen kíszáradt már, de rétjei még ma is vízenyősek. Nedves idő-ben nehezen tudnánk átlábolni rajtuk. A medence központja, Tapolca, vala-mikor közvetlenül a Balaton partján feküdt, s ma 12 kilométerre van a víztől! Ennyit zsugorodott közben a tó. A ked-ves kisváros érdekes természeti látvá-nyossága a Tavas-barlang. Tapolca utcái és házai alatt 14 méter mélységben vízzel telt barlangrendszer húzódik, folyosók és nagy termek kapcsolódnak egymásba.
SZIGLIGET FALUCSKA A VÁR ALATT A TAPOLCAI MALOM-TÓ SUP DESZKÁVAL A TAVAS-BARLANGBAN
Érdekes módon, véletlenül bukkantak rá erre a. föld alatti vízi világra,persze itt nem suppoltunk. Hatvan évvel ezelőtt kutat ásott udvarán egy tapolcai kőművesmester. Lent dolgozott a mély gödör aljában, amikor hirtelen beomlott a kútfenék, és egy nagy üreg szája nyílt meg a lába alatt. A kőműves hason csúszva bemászott az üregbe, s egyszerre hatalmas teremben találta ma-gát. Amikor beljebb hatolt, föld alatti tó partjához ért. Csak akkor tudott to-vábbmenni, amikor társai leküldtek neki egy mosóteknőt. Beleült a lapos fenekű alkotmányba, s azzal hajókázott végig a vízzel teli barlangi termeken és folyosó-kon. Ma nyolcvanhárom lépcső vezet le a föld alá, ahol a nagy teremben levő tó partján kényelmes csónak várja a látoga-tót. A szélesebb folyosókon evezővel hajtjuk a ladikot, a szűkebb boltozatok alatt a sziklafalba kapaszkodva lökjük előre. A villanyfénnyel megvilágított ta-vacskák kristálytiszta tükre sárgászöld színben csillog-ragyog. A tó fenekéről itt is, ott is tüskés sziklák meredeznek föl.

sup bérlés a Balatonon

sup bérlés a Balatonon

Villámsebesen cikáznak köztük a kicsiny barlangi halak, a fürge csellék. A kialudt tűzhányókkal teli Balaton-felvidék a Dunántúl legnagyobb hegysé-gének, a Bakonynak egyik része. A tó menti alacsony vonulatok mögött mindenütt ott húzódnak a Bakony magasabb hegyhullámai. Ezzel véget ért a sup túránk,reméljük mások is kedvet kaptak akik sup bérlés vagy sup vásárláson gondolkoznak.

Summary
Review Date
Reviewed Item
SUP Balaton
Author Rating
5
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien